คู่มือการใช้งาน

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษาวิธีการเช้าใช้งานระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน (Work From Home)

ได้จากคู่มือ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก