หน้าหลัก

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ
การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบเพื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน (Work from Home) ทุกวันทำการที่ปฏิบัติงานที่บ้านแทนการสแกนลายนิ้วมือ
หากท่านไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน ถือว่า “ขาดงาน” ในวันนั้น

ปัจจุบันระบบ WFH ให้ลงทะเบียนในระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. และลงทะเบียนเลิกงาน
16.30 น. เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อทำงานให้ครบ 8 ชม. จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนเวลาหลัง 08.30 น.
ต้องลงทะเบียนเลิกงาน 17.00 น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดูจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ที่เมนูสรุปรายงาน WFH ประจำวัน